Samenwerkende Verhuurdersorganistatie Haaglanden


 

De Woningwet 2015 geeft huurdersorganisaties vele mogelijkheden zich te professionaliseren en te manifesteren. De wet wijst op het grote belang om huurders een gelijkwaardige plek aan tafel te geven bij de totstandkoming en evaluatie van prestatieafspraken. De prestatieafspraken die vastgesteld worden tussen gemeenten, woningcorporaties en nu ook de huurdersorganisaties, hebben mede als doel sturing op de lokale woningmarkt mogelijk te maken.

De betrokken partijen binnen de regio Haaglanden, zoals georganiseerd binnen de Samenwerkende Verhuurders Haaglanden (SVH), zien de meerwaarde van een nauwe samenwerking met de huurdersorganisaties om te komen tot nieuwe afspraken op de regionale woningmarkt.

Als je snel wilt gaan, ga dan alleen

Als je ver wilt gaan, ga dan samen

Om regionale samenwerking met derden beter te faciliteren verenigen de huurdersorganisaties zich. Op die manier zijn zij in staat met één stem als volwaardig belangenbehartiger op te treden namens alle huurders binnen de regio Haaglanden.

De huurdersorganisaties werkzaam binnen de regio Haaglanden organiseren hun samenwerking in de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). Deelnemende huurdersorganisaties conformeren zich aan gemaakte afspraken en werken actief samen aan het volkshuisvestelijke beleid in het belang van de huurders in de regio.

Voor het behalen van de gezamenlijke doelen is onderling vertrouwen van groot belang. Voor het behalen van de doelen zoeken we nadrukkelijk de samenwerking. Samenwerken is niet vrijblijvend. Het schept verplichtingen.

Doel

 

De SHH laat de stem van de huurders doorklinken in de Regionale Prestatieafspraken. Hiermee maken zij het verschil voor de huurders. Er staan grote vraagstukken op de agenda. Een gezamenlijke inzet moet ertoe leiden dat huurders en toekomstige huurders wonen en leven op een plek waar men zich veilig en verbonden voelt. Waarbij ieders inzet moet zijn dat de huurder kan wonen op basis van zijn eigen mogelijkheden ten aanzien van zowel kennis en kunde als financiële draagkracht.