Prestatieafspraken


 

Binnenkort volgt een update over de vernieuwde prestatieafspraken! Onderstaand voor u nog even de vorige in hoofdlijn.

 

Langer thuis wonen en verbeteren kwaliteit sociale woningen

Al in 2018 hebben de partijen de koers tot 2023 uitgezet en met twee aparte afspraken intensiveren ze deze goede samenwerking. Met zorgpartners wordt gekeken wat er op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn én zorg nodig is om ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen en ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Op diverse plekken in de stad worden sociale huurwoningen vernieuwd of verbeterd. Een tweede speerpunt is de samenwerking in de wijken en buurten.

 

Duurzaamheid: werk maken van Delft aardgasvrij

In de afspraken staat ook dat verdere stappen worden ondernomen om Delft aardgasvrij te maken. Dat is morgen niet gereed, wel maken we de route daar naartoe concreet. Waar het kan, sluiten partijen aan op bestaande ontwikkelingen en/of natuurlijke momenten zoals het vervangen van aardgasleidingen. Die kansen liggen er in ieder geval in de wijken Buitenhof en Voorhof.

 

Huurachterstanden voorkomen

Huurwoningen moeten betaalbaar blijven. Dat is altijd nummer één onderwerp bij de huurders. Daarom wordt het bevriezen van de huur voor bepaalde groepen onderzocht. Dat moet bijdragen aan het voorkomen van huisuitzettingen vanwege huurachterstanden.

Zie ook Gemeente Delft met onder meer het EMMA-projekt

 

Inzetten op levensgebeurtenissen

Om de schaarse sociale woningen beter te gebruiken gaan zogenoemde ‘doorstroommakelaars’ de kansen die verhuizen biedt bij bijvoorbeeld het ouder worden, meer onder de aandacht brengen. Een logisch moment hiervoor is de aanvraag van een traplift of andere voorziening. De corporaties en gemeente gaan kijken welke type woningen nodig is zodat mensen doorstromen naar een passende woning. Prettig wonen is ook heel belangrijk. Daarnaast gaan huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente intensiever aan de slag met signalen van veiligheid en woonoverlast.

 

Nieuwe inzichten

Wethouder Karin Schrederhof is blij met de nieuwe afspraken: “Ik ben er trots op dat de huurders- organisaties elk jaar mooie voorstellen doen die we met elkaar gaan verkennen en uitwerken in de praktijk. Ik hoop echt dat de proef met de ‘doorstroommakelaars’ nieuwe inzichten oplevert. De huurders gaven aan dat we ons hierbij veel meer op de leefsituatie van mensen zouden moeten richten en niet alleen op de stenen of de efficiency voor de woningmarkt. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren als we óók kijken naar de schulden, eventuele eenzaamheidsgevoelens én wat dan een passende oplossing is voor een nieuwe woonsituatie. “

 

Huurdersraad Vestia benadrukt haar inbreng als volgt: We hebben ervoor gezorgd dat een doorstroommakelaar niet alleen helpt bij verhuizen, maar ook kijkt naar wat iemand nog meer nodig heeft. Ook hebben wij met andere huurdersorganisaties aangedrongen op gezamenlijke halfjaarlijkse schouwen. Deze zorgen er inmiddels voor dat we problemen van onze huurders beter onder de aandacht kunnen brengen bij de gemeente en woningcorporaties.

 

De directeur destijds (M. Baba)van Woonbron/voorzitter Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH): Ik ben tevreden dat we een evenwichtige mix van fysieke en sociale opgaven met elkaar hebben kunnen afspreken. We gaan aan de slag met het eigentijds invullen van onze rol als sociale verhuurder. Ook maken we werk van prettige en zorgzame woonomgevingen waar plek is voor iedereen. Onze speerpunten zullen een grotere slaagkans hebben als we in Haaglanden in het verlengde van deze afspraken samenwerken. De inzet is om dit door te vertalen in de regionale prestatieafspraken van Haaglanden. Als voorzitter van de SVH zal ik in ieder geval mijn bijdrage hieraan leveren.