HomeDe Vereniging Bewonersorganisatie "Delft" zoekt nieuwe enthousiaste leden voor diverse bewonerscommissies in Delft.

Wie zoeken we? 

Er is thans plek voor nieuwe en enthousiaste commissieleden voor diverse complexen onder beheer van Woonbron Delft. Voorwaarde is dat u huurder bent van Woonbron Delft. Ook vinden we het belangrijk dat u: 

·    affiniteit, kennis, betrokkenheid en binding heeft met huurders van sociale    huurwoningen.

·    sociaal- en maatschappelijk betrokken bent. 

·    zich kan verplaatsen in belangen van anderen (uw medehuurders). 

·    constructief en opbouwend bent en gericht op samenwerking. 

·    enthousiast en energiek bent. 

·    open staat voor verandering en vernieuwing. 

 

Wat verwachten we van u? 

Als commissielid is uw belangrijkste taak om als klankbord te willen fungeren en linking-pin tussen huurders en de VBD. Ook wordt u actief betrokken bij het overleg met Woonbron Delft met onder meer energietransitie en allerlei zaken die belangrijk zijn in voor u en uw (mede)huurders in het betreffende complex.

Heeft u interesse of wilt u meer weten?

Neem dan contact op met de Vereniging Bewonersorganisatie "Delft" met als contactpersoon Ben van Peppen van maandag tot met vrijdag (10 - 17 uur) via 0633477895 of via email info@bewonersorganisatiedelft.nl                  Thema-avonden

Vanwege COVID19 waren thema-avonden voor 2020 tot nader bericht geannuleerd.

We vertrouwen erop dat in het eerste kwartaal van 2021 deze avonden wel weer mogen gehouden. Wij houden u op de hoogte zodra een datum bekend is.Prestatieafspraken 2019 getekend

 

Binnenkort volgt een update over de vernieuwde prestatieafspraken! Onderstaand voor u nog even de vorige in hoofdlijn.

Zie ook:

Nieuwsbrief SHH jaargang 1 nummer 2[4663].pdf

 

Langer thuis wonen en verbeteren kwaliteit sociale woningen

In 2018 hebben de partijen de koers tot 2023 uitgezet en met twee aparte afspraken intensiveren ze deze goede samenwerking. Met zorgpartners wordt gekeken wat er op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn én zorg nodig is om ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen en ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Op diverse plekken in de stad worden sociale huurwoningen vernieuwd of verbeterd. Een tweede speerpunt is de samenwerking in de wijken en buurten.

Duurzaamheid: werk maken van Delft aardgasvrij

In de afspraken staat ook dat verdere stappen worden ondernomen om Delft aardgasvrij te maken. Dat is morgen niet gereed, wel maken we de route daar naartoe concreet. Waar het kan, sluiten partijen aan op bestaande ontwikkelingen en/of natuurlijke momenten zoals het vervangen van aardgasleidingen. Die kansen liggen er in ieder geval in de wijken Buitenhof en Voorhof.

Huurachterstanden voorkomen

Huurwoningen moeten betaalbaar blijven. Dat is altijd nummer één onderwerp bij de huurders. Daarom wordt het bevriezen van de huur voor bepaalde groepen onderzocht. Dat moet bijdragen aan het voorkomen van huisuitzettingen vanwege huurachterstanden.

Zie ook Gemeente Delft met onder meer het EMMA-projekt

 

Inzetten op levensgebeurtenissen

Om de schaarse sociale woningen beter te gebruiken gaan zogenoemde ‘doorstroommakelaars’ de kansen die verhuizen biedt bij bijvoorbeeld het ouder worden, meer onder de aandacht brengen. Een logisch moment hiervoor is de aanvraag van een traplift of andere voorziening. De corporaties en gemeente gaan kijken welke type woningen nodig is zodat mensen doorstromen naar een passende woning. Prettig wonen is ook heel belangrijk. Daarnaast gaan huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente intensiever aan de slag met signalen van veiligheid en woonoverlast.

Nieuwe inzichten

Wethouder Karin Schrederhof is blij met de nieuwe afspraken: “Ik ben er trots op dat de huurders- organisaties dit jaar mooie voorstellen hebben gedaan die we met elkaar gaan verkennen en uitwerken in de praktijk. Ik hoop echt dat de proef met de ‘doorstroommakelaars’ nieuwe inzichten oplevert. De huurders gaven aan dat we ons hierbij veel meer op de leefsituatie van mensen zouden moeten richten en niet alleen op de stenen of de efficiency voor de woningmarkt. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren als we óók kijken naar de schulden, eventuele eenzaamheidsgevoelens én wat dan een passende oplossing is voor een nieuwe woonsituatie. “

 

Huurdersraad Vestia benadrukt haar inbreng als volgt: We hebben ervoor gezorgd dat een doorstroommakelaar niet alleen helpt bij verhuizen, maar ook kijkt naar wat iemand nog meer nodig heeft. Ook hebben wij met andere huurdersorganisaties aangedrongen op gezamenlijke halfjaarlijkse schouwen. Deze zorgen er inmiddels voor dat we problemen van onze huurders beter onder de aandacht kunnen brengen bij de gemeente en woningcorporaties.

 

Mohamed Baba, directeur Woonbron/voorzitter Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH): Ik ben tevreden dat we een evenwichtige mix van fysieke en sociale opgaven met elkaar hebben kunnen afspreken. We gaan aan de slag met het eigentijds invullen van onze rol als sociale verhuurder. Ook maken we werk van prettige en zorgzame woonomgevingen waar plek is voor iedereen. Onze

speerpunten zullen een grotere slaagkans hebben als we in Haaglanden in het verlengde van deze afspraken samenwerken. De inzet is om dit door te vertalen in de regionale prestatieafspraken van Haaglanden. Als voorzitter van de SVH zal ik in ieder geval mijn bijdrage hieraan leveren.Convenant Langer en weer thuis

Handen ineen voor langer en weer thuis wonen

 

De Delftse woningcorporaties, aanbieders van zorg en welzijn en de gemeente Delft hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat Delftenaren langer thuis, of weer thuis kunnen wonen. Op 19 december ondertekenen zij hiervoor het convenant Langer en Weer Thuis.

Ouderen, volwassenen én jongeren met een hulpvraag blijven steeds langer zelfstandig wonen. Vaak is dan ook meer zorg nodig en de juiste voorzieningen in de buurt. Wethouder Karin Schrederhof (van o.a. wonen): “Dit vraagt om een verbetering en versterking van de goede samenwerking op het gebied van wonen, de omgeving, welzijn en zorg. Niet vrijblijvend, maar volgens prettige en werkbare afspraken. Zodat mensen gemakkelijk hun eigen weg kunnen vinden. Met wat hulp als dat nodig is. Ik ben er trots op dat dit gelukt is met het convenant.

Meedoen mogelijk maken

Gemeente, woningcorporaties, partners in zorg en welzijn, zorgverzekeraar/zorgkantoor en inwoners moeten goed samenwerken om ervoor te zorgen dat Delftenaren mee kunnen doen in de samenleving. Met deze afspraken slaan partijen de handen ineen voor een sterke en sociale stad met aandacht voor wonen, zorg en ondersteuning op maat voor wie dat nodig heeft. En met voldoende voorzieningen die mensen helpen om mee te doen in de Delftse samenleving.

Wie ondertekenen het convenant

Gemeente Delft, DSW Zorgverzekeraar/Zorgkantoor DSW, Woningcorporaties Vestia, Vidomes en Woonbron, Pieter van Foreest, Careyn, Direct Zorg, Perspektief, GGZ Delfland, LIMOR, Ipse de Bruggen, Delft voor Elkaar, de huurdersraden van Vidomes, Vestia, Woonbron en de cliëntenraden van Perspektief en LIMOR.

Ook partijen die nieuw toetreden in Delft en het convenant onderschrijven zijn welkom zich aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband.Oprichting van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden

 

Donderdag 18 oktober 2018 vond de ondertekening plaats van de intentie verklaring door 14 van de 16 huurdersorganisaties uit de regio Haaglanden.

Het was een feestelijke avond en zoals Marianne Straks het terecht verwoorde: een historisch moment.

Een samenwerkingsverband zoals deze is er verder niet in Nederland.

Het vertegenwoordigt 95% van de 500.000 huurders in de regio Haaglanden.

Voor de Vereniging Bewonersorganisatie Delft tekende de vice voorzitter Ben Herman.

 

Zie voor een update de Nieuwsbrief van 5 januari 2021:

Nieuwsbrief SHH jaargang 1 nummer 2[4663].pdf

 

© Vereniging Bewonersorganisatie Delft. 2019